Loading...
За нас 2018-05-31T14:13:52+00:00

ИНТЕРХОЛД ЕООД

“ИНТЕРХОЛД” ЕООД е съвременнo, развиващo се дружество с основен предмет на дейност – строителство, проектиране, инженеринг, управление на проекти. От създаването през 2012 г., фирмата изпълнява многобройни строително-монтажни обекти, извършвайки комплексно строителство и проектиране със собствени сили. Утвърждава се като фирма с авторитет и професионализъм в работата.

“ИНТЕРХОЛД” ЕООД е дружество, разполагащо с квалифициран инженерен състав, квалифицирани работници, собствена механизация. Всички служители на фирмата притежават необходимото образование и професионална квалификация, изпълняват професионално всички строително-монтажни работи, проектиране и други съпътстващи дейности, оказват помощ и съдействие за решаването на редица технологични въпроси, възникващи в процеса на работа, в интерес и пожелание на конкретния Възложител при стриктно спазване на ЗУТ, ЗБУТ, ПИПСМР и всички правни норми в строителния процес.

“ИНТЕРХОЛД” ЕООД притежава сертификация на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 : 2008, за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001: 2005 и за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с OHSAS 18001: 2008.
Фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя, като притежава най-високата I-ва категория във всички групи, както и буква “М”, за изпълнение на паметници на културата от национално значение.

“ИНТЕРХОЛД” ЕООД е надежден партньор на пазара с високото качество и кратки срокове за изпълнение на обектите, които изпълнява. Фирмата разполага със собствена строителна механизация и техника, което й осигурява бързо и ефективно действие на малки и големи строителни обекти във всички аспекти строителството.

Целта за развитие на ИНТЕРХОЛД ЕООД е максимално удовлетворяване изискванията на клиентите и партньорите, както и заздравяване позициите ни в бранша, благодарение на коректно и качествено обслужване!!!

Съчетавайки професионализма на персонала със съвременни технологии и висококачествени материали, предлагаме краен продукт от най-високо качество!