Loading...
Сертификати 2019-11-05T14:59:50+00:00

РЕГИСТРИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Строителна компания “ИНТЕРХОЛД” ЕООД притежава сертификация на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001 : 2008, за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001: 2005 и за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с OHSAS 18001: 2008.
Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя, като притежава най-високата I-ва категория във всички групи, както и буква “М”, за изпълнение на паметници на културата от национално значение.

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД притежава Удостоверение за достъп до класифицирана информация на ниво „СЕКРЕТНО“, както и  Сертификат на Регистратура за класифицирана информация.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ

СЕРТИФИКАТИ ПО ИСО

СЕРТИФИКАТ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

НАГРАДИ